Seta Prakovce

 

Fyzická ochrana osôb a majetku – strážna služba podľa § 3 pism. a,b,c,d,e,f,g,h, zákona  č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti :

 

-        ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

-        ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

-        ochrana osoby

-        ochrana osoby a majetku pri preprave

-        ochrana prepravy majetku a osoby

-        zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania

-        prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému , prevádzkovanie ich častí , vyhodnocovanie narušenia    chráneného objektu alebo chráneného miesta

-        vypracúvanie plánu ochrany

 

Strážna služba sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi /Zákon č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. , Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch /.

 

Spoločnosť SETA s.r.o. pred započatím výkonu strážnej služby spracuje analýzu existujúceho stavu ochrany a dodá vlastný návrh optimálneho spôsobu riešenia ochrany.

Spôsob výkonu strážnej služby je stanovený smernicami pre výkon služby , ktoré sú spracované na základe požiadaviek odberateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní strážnej služby.

Ochranu majetku vykonávajú naši pracovnici v služobnej uniforme , pričom majú viditeľne umiestnený identifikačný preukaz a označenie súkromnej bezpečnostnej služby . Obranné prostriedky používane pri výkone služby sú tonfa, putá, slzotvorný sprej prípadne služobný pes, strelná zbraň.

Práca zamestnancov je podrobená dôkladnej kontrole , okrem ktorej je možné na požiadanie v chránenom objekte inštalovať pochôdzkový systém, tento slúži na zaznamenávanie času a trasy vykonávaných pochôdzok ,alebo montáž kamerového  systému.

O všetkých zistených skutočnostiach počas výkonu strážnej služby zamestnanci vedú presnú evidenciu.  

Získavanie nových zamestnancov je vykonávané výberovým konáním.Súčasťou žiadosti o zamestnanie je vstupný pohovor , pri ktorom sú zistené predpoklady uchádzača o prácu v strážnej službe. Takto získane informácie sú overované kontaktom u predchádzajúceho zamestnávateľa. Výsledok previerok je vždy individuálne posudzovaný, pokiaľ spĺňa kritéria spoločnosti je prijatý na skúšobnú dobu 3 mesiacov. V tom čase je jeho činnosť neustále monitorovaná a následne vyhodnocovaná. Cieľom je zistiť schopnosť uchádzača plniť uložené úlohy , jeho spoľahlivosť, diskrétnosť a lojalitu k spoločnosti.

Právo kontrolu výkonu strážnej služby majú zodpovedné osoby objednávateľa, riadiaci pracovníci SETA s.r.o. a príslušníci Policajného zboru SR.