Pult centralizovanej ochrany

 

Pult centralizovanej ochrany (PCO) je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje prepojenie na objekty odberateľov formou telefonických rozvodov, alebo mobilných liniek za využitia GSM brán. Zariadenie sleduje zabezpečenie daného objektu 24 hodín denne a spracúva poplachový signál s presným určením miesta narušenia v chránenom objekte. Naši zmluvní partneri tiež môžu využiť prepojenie tzv. tiesňového spínača, ktorý je ovládaný manuálne – stlačením spínača osobou , ktorá sa ocitla v núdzovom stave a potrebuje čo najrýchlejšiu pomoc. K spracovaniu poplachového signálu a tiesňového volania využívame vždy najnovší počítačový softvér , ktorý je chránený a aj touto cestou prispievame k stálemu skvalitňovaniu nami poskytovaných služieb. Po zachytení poplachového signálu, či tiesňového volania operátor pultu centralizovanej ochrany okamžite vysiela k narušenému objektu, či osobe v tiesni zásahovú jednotku , ktorá následne vykonáva zásah a rieši vzniknutý problém v danom stave v súlade s právnymi normami nižšej právnej sily, alebo podľa závažnosti situácie v spolupráci s policajnými zložkami . Každý objekt pripojený na naše zariadenie je označený ochranným znakom našej spoločnosti. Prevádzkujeme tiež pult centralizovanej ochrany, ktorý využíva na komunikáciu technológiu GPRS , ale aj klasické spojenie cez pevné linky a GSM brány. Výhodou pri prepojení cez GPRS je ochrana spojenia s chráneným objektom, ako aj rýchlejší prenos správ a cenovo výhodná komunikácia chráneného objektu s pultom centralizovanej ochrany.

 

Základná ponuka služieb PCO

 

  • diaľkový monitoring EZS - elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
  • diaľkový monitoring CCTV - kamerovým systémom
  • kontrola stavu objektov zásahovou jednotkou
  • zaistenie páchateľa zásahovou jednotkou
  • kontrola pohybu osôb v objekte
  • monitoring uzamykania objektu - kontrola elektronického zakódovania objektu
  • zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
  • tiesňová - rýchle privolanie pomoci

 

 

Ceny služieb

 

Cena pripojení jednotlivých objektov na PCO je tvorená nákladovými položkami na jednotlivých bezpečnostných pracovníkov vrátane ich výcviku, ktorý je zárukou pre kvalitný výkon ochrany stráženého objektu, ako aj režijnými nákladmi samotnej firmy vzhľadom na povinnosti voči štátu a iným subjektom. 

 

Zásahové jednotky

Pracovníci zásahových jednotiek sú odborne spôsobilí k vykonávaniu tejto činnosti v súlade so zákonom o bezpečnostných službách č.473/2005 a v súčasnom platnom znení a tiež fyzicky zdatní pre zvládnutie požadovaných výkonov v rámci zásahu.


Zásahová jednotka sa využíva v prvom rade na vykonanie zásahu v narušenom objekte ku ktorému je vysielaná na základe kódovaného signálu operačného strediska pultu centralizovanej ochrany. Je tiež využívaná k nutným zásahom , námatkovej kontrole, či výpomoci pri zvlášť nebezpečných , prísne interných záležitostiach. 

 

Výzbroj a výstroj 

Zásahové jednotky sú prakticky maximálne vyzbrojenými a vystrojenými zložkami bezpečnostnej služby a to hlavne kvôli závažnosti ich  práce  a  vzhľadom  na  riziko  ohrozenia  ich  zdravia , či života pri  vykonávaní
zákrokov voči narušiteľom objektov našich  zmluvných  partnerov, alebo  pomoci  v  núdzových stavoch  pri tiesňových volaniach.Zásahové jednotky majú k dispozícií zásahové vozidlá, ktoré sú označené logom našej spoločnosti a tiež viditeľne označené ako zásahové vozidlo.

Pracovníci zásahových jednotiek sú ustrojení v služobných uniformách s logom našej spoločnosti , ďalej využívajú ľahké nepriestrelné vesty pod uniformou a tiež taktické vesty k noseniu nutnej výzbroje. Pri zásahoch majú k dispozícií služobných psov, podľa potreby. Ďalej sú vyzbrojení krátkou guľovou zbraňou, pre prípad nutnej obrany, či krajnej núdze, tupými obrannými prostriedkami, elektrickým paralyzérom, kaserom, putami, prenosným svietidlom, ktoré slúžia k zaisteniu narušiteľa ,či k zabráneniu jeho úniku v prípade narušenia ochrany objektu zmluvného partnera. Pracovníci zásahovej jednotky sú s operačným strediskom  a  navzájom prepojený mobilnými telefónmi.

 

Výcvik a taktika

Bezpečnostní pracovníci nasadzovaný do zásahových jednotiek sa pravidelne podrobujú fyzickým previerkam, vzhľadom na to, že dobrá fyzická kondícia je nutná pre zvládnutie kvalitného zásahu voči narušiteľom ochrany objektov našich zmluvných partnerov.